Obchodné podmienky

Úvod SHOPObchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PRO-NIK, s.r.o. , IČO: 46 239 308 , so sídlom Clementisova 39, Nitra 949 01 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 29293/N (ďalej len “VOP“) upravujú základné podmienky realizácie jednotlivých obchodov uskutočnených medzi spoločnosťou PRO-NIK, s.r.o.  (ďalej len „predávajúci“) a odberateľom (ďalej len „ kupujúci“).

 

1. Objednávka:

a.) Pod obchodom sa v týchto VOP rozumie: Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar zo svojho sortimentu a to podľa objednávok kupujúceho, spĺňajúcich podmienky uvedené v týchto VOP a kupujúci sa zaväzuje tento tovar a prípadné iné služby s tovarom spojené, odobrať, riadne potvrdiť odobratie a uhradiť kúpnu cenu.

b.) Každý jednotlivý obchod sa uskutoční výlučne na základe záväznej objednávky potvrdenej predávajúcim. V objednávke kupujúci musí uviesť obligatórne náležitosti objednávky a to ak je kupujúcim fyzická osoba: 1. Meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, emailovú adresu.; ak je kupujúcim podnikateľ: 1. Názov kupujúceho, jeho sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené) adresu dodania, kontaktnú osobu (osoba zodpovedná za objednávku a prevzatie tovaru): meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail.

c.) Tovarom sa rozumejú  produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.pronik.sk. Tovar je možné vyberať prehliadaním katalógu na webových stránkach predávajúceho www.pronik.sk.

d.) Ponuka tovaru a služieb na webových stránkach www.pronik.sk je nezáväzná a spoločnosť PRO-NIK, s.r.o.  (ďalej len ako “predávajúci”) k ničomu nezaväzuje.

e.) Objednávka na www.pronik.sk  je považovaná za riadne vyplnenú a záväznú zo strany kupujúceho po vyplnení všetkých povinných údajov a po potvrdení objednávky tlačidlom „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“.  Okamih stlačenia tlačidla „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“ sa považuje na účely týchto VOP za odoslanie objednávky. Stlačením tlačidla „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“ kupujúci výslovne potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu za tovar.

f.) Spolu s potvrdením objednávky je predávajúci oprávnený vystaviť kupujúcemu zálohovú faktúru vo výške určenej predávajúcim. V prípade, ak kupujúci neuhradí zálohovú faktúru v termíne jej splatnosti, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.

g.) Kupujúci je povinný skontrolovať si obsah košíka (najmä výber tovaru, počet kusov, veľkosť, farby, atď.) pred odoslaním objednávky.

h.) Po prijatí objednávky systémom predávajúceho bude kupujúcemu systémom predávajúceho automaticky odoslaný e-mail  s informáciou o prijatí objednávky označený ako „Potvrdenie objednávky“. Pokiaľ kupujúci e-mail s potvrdením objednávky nedostane, objednávka nebola s najväčšou pravdepodobnosťou v systéme uložená a predávajúci objednávku neobdržal.

i.) Automaticky odoslané oznámenie o potvrdení objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa považuje za záväzné akceptovanie objednávky zo strany predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy „Potvrdenie objednávky“ odoslanej predávajúcim kupujúcemu.

j.) E-mail obsahujúci „Potvrdenie objednávky“ obsahuje údaje o  cene tovaru a služieb, údaje o spôsobe dodania tovaru, ako aj údaje potrebné pre zaplatenie tovaru.

k.) V prípade, že v e-maile „Potvrdenie objednávky“ nájde kupujúci  akékoľvek nezrovnalosti je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho telefonicky na +421 905 946 941 alebo na e-mailom na pronik3@gmail.com.

l.) Na e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zasielané aj všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom ohľadom preverenia resp. dohodnutia detailov objednávky.

m.) Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

 

2. Dodacie podmienky:

a.) Predávajúci dodá tovar kupujúcemu do miesta určeného kupujúcim v objednávke, ak nie je dohodnuté inak. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo ak

   I.      tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

   II.     dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

   III.    tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Ak nie je dohodnuté inak, náklady na dopravu znáša kupujúci.

b.) Tovar, pri ktorom je uvedené „Dostupnosť: Do 3-10 dní“ sa väčšinou nachádza v externých skladoch dodávateľov predávajúceho. Takýto tovar odosiela predávajúci kupujúcemu štandardne do  3-10 pracovných dní, tým nie je dotknuté písm. f) tohto článku. V prípade, ak by objednaný tovar nebol predávajúcemu k dispozícii do 10 pracovných dní od objednania, vyhradzuje si predávajúci právo kontaktovať kupujúceho a dohodnúť s ním ďalší postup. V prípade, ak by objednaný tovar nebol k dispozícii do 10 pracovných dní od objednania a po splnení podmienok stanovených v písm. f) tohto článku má kupujúci právo od objednávky odstúpiť a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak (poštovou poukážkou).

c.) Tovar, pri ktorom je uvedené „Dostupnosť: Na objednávku“ nie je dostupný na sklade dodávateľov predávajúceho a bude dostupný na základe objednávky (môže znamenať dostupnosť až o niekoľko týždňov). O predpokladanom termíne odoslania tovaru „Na objednávku“ bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom po preverení dostupnosti tovaru u dodávateľov predávajúceho, tým nie je dotknuté písm. f) tohto článku. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu predpokladaného termínu odoslania tovaru kupujúcemu.

d.) Tovar, pri ktorom sa kupujúci a predávajúci dohodnú na aplikácii loga bude kupujúcemu odoslaný až po umiestnení loga. O predpokladanom trvaní aplikácie loga bude predávajúci informovať kupujúceho v osobitnom e-maile a/alebo telefonicky.

e.) V prípade platby na dobierku predávajúci odosiela tovar kupujúcemu bezprostredne potom, čo ho obdrží od svojich dodávateľov.

f.) V prípade platby na účet alebo platby prostredníctvom služby Sporopay predávajúci odosiela tovar kupujúcemu najskôr po pripísaní platby na účet predávajúceho.

g.) Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru okrem iného vtedy ak jej oneskorenie bude zavinené kuriérskou službou a/alebo treťou osobou, udaním nesprávnej adresy alebo iných údajov kupujúceho, prípadne omeškaním úhrady proforma faktúry zo strany kupujúceho.

h.) Dodanie tovaru uskutočňuje predávajúci prostredníctvom kuriérskej služby počas pracovných dní. O predpokladanom dni dodania tovaru môže kuriérska služba informovať kupujúceho e-mailom, telefonicky resp. prostredníctvom sms.

i.) Predávajúci si vyhradzuje právo rozhodnúť, či bude v rámci možností expedovať objednané tovary samostatne a postupne podľa ich dostupnosti alebo odošle kupujúcemu objednaný tovar až po kompletizácii zásielky so všetkými objednanými tovarmi. Za rozdelenú objednávku sa neúčtujú žiadne dodatočné poplatky. Ak je však tovar odosielaný postupne na základe výslovnej požiadavky kupujúceho, má predávajúci právo si účtovať dodatočné prepravné (poštovné/platba za kuriéra) za každú odoslanú zásielku. Produkty, na ktoré sa na základe objednávky aplikuje logo, môžu byť doručené nezávisle od iných štandardne objednaných produktov.

j.) Pre účely zabezpečenia prepravy či platobného styku týkajúceho sa objednaného tovaru dáva kupujúci predávajúcemu súhlas na poskytnutie svojich osobných údajov kuriérskej službe a to iba v rozsahu zabezpečenia riadneho a včasného dodania tovaru (oznámenie mena, priezviska, adresy dodania, tel. čísla).

k.) Pri preberaní tovaru obdrží kupujúci doklad o prebratí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Zároveň je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.

l.) Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní od doručenia tovaru.

m.) V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu prostredníctvom kuriérskej služby na miesto určené v objednávke kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú písomne splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu potvrdenie objednávky, doklad o zaplatení tovaru v prípade platby prevodom alebo prostredníctvom služby Sporopay a písomné splnomocnenie.

n.) Ak nie je možné tovar pri prvom pokuse o doručenie dodať kupujúcemu, zanechá o tom kuriérska služba kupujúcemu písomné oznámenie. Kuriérska služba sa pokúsi o opätovné doručenie tovaru v nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ je i tento pokus neúspešný, má kupujúci možnosť dohodnúť sa do 7 kalendárnych dní na základe zanechaného písomného oznámenia telefonicky s kuriérskou službou o konečnom odovzdaní tovaru. Po uplynutí tejto lehoty bude tovar vrátený späť predávajúcemu.

o.) Pokiaľ je dôvodom nedoručenia tovaru kuriérskou službou skutočnosť, že kupujúci pri prvom pokuse o doručenie nemal k dispozícii hotovosť na úhradu platby v prípade platby na dobierku, bude tovar uložený v kuriérskej službe maximálne po dobu 14 kalendárnych dní. Na základe písomného oznámenia kuriérskej služby o nemožnosti doručenia tovaru, má kupujúci počas tejto doby možnosť dohodnúť sa telefonicky alebo e-mailom s kuriérskou službou termíne odovzdania tovaru a vyplatení dobierkovej čiastky. Ak aj po uplynutí 14-dňovej   lehoty nebude tovar  z dôvodu neuhradenej čiastky doručený, bude tovar vrátený predávajúcemu.

p.) V prípade, že bude tovar kuriérskou službou vrátený predávajúcemu z dôvodu neuhradenia dobierkovej čiastky, nemožnosti zastihnutia kupujúceho zástupcom kuriérskej služby na mieste určenom v objednávke alebo z dôvodu odmietnutia prevzatia tovaru kupujúcim, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to aj skladné vo výške 10 € za každý deň uskladnenia tovaru a to do doby vrátenia tovaru predávajúcemu a kupujúci má povinnosť zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške stanovenej v písm. q) a v písm. r) tohto článku, tým nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody. Zmluvná pokuta sa nezapočítava do výšky škody. V prípade, ak kupujúci za tovar zaplatil prostredníctvom platby na účet predávajúceho alebo prostredníctvom služby Sporopay, avšak v dôsledku nemožnosti zastihnutia kupujúceho zástupcom kuriérskej služby alebo z dôvodu odmietnutia prevzatia tovaru kupujúcim postupom podľa predchádzajúceho odseku, predávajúci je oprávnený si pohľadávku na skladné vo výške 10,- EUR za každý deň započítať s kúpnou cenou, zaplatenou kupujúcim.

q.) Kupujúci je povinný v prípadoch ustanovených v predchádzajúcom odseku tohto článku zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu

                   I.          vo výške 60℅ z kúpnej ceny, ak kúpna cena presiahla 10 000,- EUR

                   II.         vo výške 40℅ z kúpnej ceny, ak kúpna cena nepresiahla 10 000,- EUR

                   III.        vo výške 20℅ z kúpnej ceny, ak kúpna cena nepresiahla 5 000,- EUR

                   IV.        vo výške 10℅ z kúpnej ceny, ak kúpna cena nepresiahla 1 000,- EUR

                   V.         vo výške 5℅  z kúpnej ceny, ak kúpna cena nepresiahla 250,-EUR,

r.) Kupujúci je povinný v prípadoch ustanovených v odseku p) tohto článku zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100℅ z kúpnej ceny ak predmetom kúpy je tovar, na ktorý predajca podľa objednávky kupujúceho umiestnil logo, ktorého umiestnenie si kupujúci objednal.

s.) Predávajúci je oprávnený si pohľadávku na zmluvnú pokutu, v prípade, ak kupujúci za tovar zaplatil prostredníctvom platby na účet predávajúceho alebo prostredníctvom služby Sporopay, ale tovar si z dôvodov uvedených v ods. p) tohto článku neprevzal a predávajúcemu vznikol nárok na zmluvnú pokutu podľa týchto VOP započítať s kúpnou cenou, zaplatenou kupujúcim.

t.) Po uplynutí 14 dní odo dňa, kedy kuriérska služba ukončila doručovanie tovaru kupujúcemu na základe podmienok uvedených vyššie, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

 

3. Akcie:

a.) V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru a služieb na internetovej stránke predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj záväznými podmienkami príslušnej akcie uvedenými na web stránke www.pronik.sk. V prípade, že kupujúci objedná tovar v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. O odstúpení bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním uvedený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak (napríklad prostredníctvom poštovej poukážky).

b.) Na tovar, ktorý má pridelenú zľavu priamo na stránke sa nedá pripočítať ďalšia zľava, či už z iných internetových stránok ako facebook, google, twitter, linkedin, zľavové portály. Jednotlivé zľavy sa nemôžu kombinovať.

c.) Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

 

4. Aplikácia loga na tovar:

a.) Logom sa na účely týchto VOP rozumie akékoľvek grafické alebo iné znázornenie textu, obrázku alebo ich kombinácií v rôznych farebných variáciách.

b.) Pri niektorých tovaroch umožňuje predávajúci aplikáciu loga podľa požiadaviek kupujúceho. Táto služba je spoplatnená a nie je zahrnutá v cene tovaru uvedenej na webových stránkach predávajúceho a nie je ani súčasťou ceny na objednávke tovaru. Predávajúci bude kupujúceho informovať v osobitnom e-maile alebo telefonicky o možnostiach umiestnenia loga a cene umiestnenia loga na vybraný tovar po obdržaní objednávky kupujúceho, v ktorej je uvedená aj objednávka umiestnenia loga. Predávajúci bude fakturovať cenu aplikácie loga dodatočne po odsúhlasení aplikácie loga, ako aj ceny aplikácie loga kupujúcim na základe informácií, ktoré kupujúci obdrží e-mailom alebo telefonicky od predávajúceho.

c.)Predávajúci si vyhradzuje právo zamietnuť umiestnenie loga alebo textu, ktorý spadá do niektorej z týchto kategórií:

    I.          Názvy produktov, služieb, firiem, organizácií alebo podujatí, ktoré nepatria kupujúcemu;

    II.         Mená alebo prezývky slávnych osobností (žijúcich či mŕtvych);

    III.        Ak ich využitie na produktoch naruší alebo by mohlo narušiť obchodné značky tretích strán alebo inak porušiť práva na duševné vlastníctvo;

    IV.        Ak sú výhražné, podnecujú násilie, hanlivé, obscénne, diskriminačné, neúctivé, so sexuálnym obsahom alebo akýmkoľvek iným spôsobom v rozpore so zákonom;

    V.         Ak sú z akýchkoľvek iných dôvodov neakceptovateľné.

d.) Kupujúci objednaním aplikácie loga na tovar:

    I.          potvrdzuje a zaručuje, že všetky názvy, slová alebo vety, ktoré používa, nahráva, vypĺňa, kopíruje alebo inak zverejňuje v súvislosti s použitím na tovare, nespadajú do žiadnej z vyššie uvedených kategórií;

    II.         zaväzuje sa odškodniť predávajúceho za všetky náklady, výdavky, poplatky, škody a záväzky, ktoré predávajúcemu vzniknú alebo ktoré utrpí v dôsledku použitia slov, názvov alebo viet, ktoré kupujúci použil, nahral, vyplnil, kopíroval alebo akýmkoľvek iným spôsobom zverejnil (vrátane použitia na objednanom produkte);

    III.        udeľuje predávajúcemu nevýhradnú, neodvolateľnú licenciu v rámci celého sveta používať, reprodukovať, zverejňovať a upravovať názvy, slová alebo vety, ktoré ste poskytli na účely plnenia objednávky.

 

5. Odstúpenie od zmluvy:

a.) Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy do 24 hodín od odoslania objednávky predávajúcemu bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od Zmluvy musí v lehote do 24 hodín od odoslania objednávky predávajúcemu oznámiť prostredníctvom elektronickej pošty na pronik3@gmail.com.

b.) V prípade ak kupujúci odstúpi od Zmluvy a predmetom kúpy je tovar, na ktorý predávajúci podľa objednávky kupujúceho umiestnil logo alebo inú aplikáciu podľa požiadaviek kupujúceho, t.j. ak ide o tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, alebo ak ide o tovar vyrobený na mieru alebo tovar určený osobitne pre jedného kupujúceho, nie je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.

c.) V prípade ak kupujúci odstúpi od Zmluvy do 24 hodín od odoslania objednávky predávajúcemu, neúčtuje predávajúci žiadne poplatky súvisiace s odstúpením od zmluvy. Predávajúci pošle kupujúcemu e-mail „Zrušenie objednávky“ s potvrdením zrušenia objednávky.

d.) V zmysle ustanovení §§ 7, 8, 9 a 10 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

e.) V zmysle ustanovenia § 7 ods. 5 kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho odseku.

f.) Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať. Je možné vrátiť len tovar, ktorý:

   I.          je v pôvodnom stave,

   II.         obsahuje všetky pôvodné, originálne štítky a visačky,

   III.        nejaví známky používania a opotrebenia,

   IV.        je neporušený a nepoškodený,

   V.         je kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.),

   VI.        je v pôvodnom, nepoškodenom obale.

g.) K tovaru musí byť priložený doklad o kúpe (faktúra) – originál a list o odstúpení od zmluvy.

h.) Kupujúci je v prípade využitia svojho práva na vrátenie tovaru bez udania dôvodu povinný postupovať nasledovne:

   I.          odstúpiť na základe formulára o odstúpení od zmluvy podľa čl. 5 písm. r VOP, na základe písomného prehlásenia o odstúpení od zmluvy alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči s uvedením: čísla objednávky, dátumu objednávky, čísla účtu alebo presnej adresy pre finančné vysporiadanie na adresu: PRO-NIK, s.r.o. , Štúrová 75, Nitra 949 01.

   II.         ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy.

   III.        kúpený tovar podľa podmienok uvedených vyššie doporučene odošle alebo osobne dovezie najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy na adresu predávajúceho: PRO-NIK, s.r.o. , Štúrová 75, Nitra 949 01 (pre osobný dovoz je predávajúci dostupný po telefonickej dohode na tel. čísle 0905 946 941).

 i.) Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné poškodenie alebo stratu tovaru alebo zásielky. Zásielku odporúča predávajúci poistiť. Zásielka nesmie byť poslaná na dobierku.

j.) Predávajúci vráti do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov s výnimkou nákladov podľa čl. 4. písm. d, podľa čl. 5 písm. i, o, p VOP

k.) Predávajúci nie je povinný prijať tovar na reklamáciu od kupujúceho, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

l.) Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

m.) Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

n.) V súlade so zákonom nemôže kupujúci, ktorý je spotrebiteľ ani kupujúci, ktorý je podnikateľ odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

   I.          služba, ak sa začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

   II.          tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovar určený osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,

   III.          ak tovar bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

o.) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru objednaného kupujúcim prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote, alebo v cene ktorá je uvedená v internetovom obchode, alebo ak kupujúci si zvolil spôsob platby prostredníctvom Sporopay alebo bezhotovostným prevodom a kúpna cena nebola pripísaná na účet predávajúceho do 7 pracovných dní po potvrdení objednávky. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak (poštou poukážkou).

p.) Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

q.) Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa čl. 5 písm. j týchto VOP pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

r.) Formulár o odstúpení od zmluvy zákona č. 102/2014 Z. z.:

   I.          Komu PRO-NIK, s.r.o. , Štúrová 75, Nitra 949 01; pronik3@gmail.com

   II.         Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:                      ..............

   III.        Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

   IV.        Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

   V.         Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

   VI.        Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

   VII.       Dátum ..............

              * Nehodiace sa prečiarknite.

s.) Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.

 

6. Kúpna cena a platobné podmienky:

a.) Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode www.pronik.sk  sú uvádzané vrátane DPH, pokiaľ nie je uvedené inak.

b.) Konečná cena je vždy potvrdená priamo v e-maile s „potvrdením objednávky“, ktorý kupujúci obdrží po objednaní tovaru.

c.) Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho.

d.) Všetky ceny sú zmluvné.  V on-line eshope na webovej stránke www.pronik.sk sú vždy aktuálne a platné ceny.

e.) Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v potvrdení objednávky.

f.) Tovar a služby je možné uhradiť niekoľkými spôsobmi:

    I.         Dobierka: za tovar zaplatí kupujúci pri prevzatí zásielky kuriérskej službe. Platba na dobierku je spoplatnená podľa informácii na webovej stránke predávajúceho. V prípade platby na dobierku predávajúci odosiela tovar kupujúcemu bezprostredne potom, čo ho obdrží od svojich dodávateľov, tým nie je dotknutý čl. 2 týchto VOP;

    II.        Bankový prevod na účet predávajúceho: platba prebieha pred vybavením objednávky na základe proforma faktúry. Tovar je kupujúcemu odoslaný až po prijatí platby na účet predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie spôsobené omeškaním úhrady proforma faktúry. Je nutné, aby bola čiastka pripísaná na účet predávajúceho najneskôr do 7 pracovných dní po potvrdení objednávky v opačnom prípade je predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy;

    III.       Sporopay: platba prebieha pred vybavením objednávky na základe proforma faktúry. Tovar je kupujúcemu odoslaný až po prijatí platby na účet predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie spôsobené omeškaním úhrady proforma faktúry. Je nutné, aby bola čiastka pripísaná na účet predávajúceho najneskôr do 7 pracovných dní po potvrdení objednávky v opačnom prípade je predávajúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy;

    IV.       Zálohová faktúra: predávajúci je oprávnený vystaviť kupujúcemu zálohovú faktúru vo výške určenej predávajúcim. V prípade, ak kupujúci neuhradí zálohovú faktúru v termíne jej splatnosti, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť. Doba dodania tovaru alebo služby sa predlžuje o dobu po ktorú je kupujúci v omeškaní s úhradou zálohovej faktúry.

 

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare:

a.) Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar a riadnym prevzatím tovaru.

b.) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho resp. kuriérskej služby, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci resp. kuriérska služba umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

8. Zodpovednosť za vady:

a.) Predávajúci je povinný dodať tovar v dohodnutom množstve, v dohodnutej akosti, v dohodnutom vyhotovení, zabalený a vybavený na prepravu, bez akýchkoľvek vád, vrátane právnych.

b.) V prípade, ak tovar nebude dodaný podľa predchádzajúceho odseku je kupujúci povinný podať predávajúcemu správu o zistených vadách bezodkladne po tom ako tovar prevzal. Kupujúci je povinný zistenú vadu riadne zdokumentovať.

c.) Tovar má právne vady, ak predaný tovar je zaťažený právom tretej osoby, ibaže kupujúci s týmto obmedzením prejavil súhlas.

d.) Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy.

e.) Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase.

f.) Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru. Kupujúci je povinný pri prevzatí  zásielku s tovarom prezrieť a pri zrejmých poškodeniach povrchu obalu zásielky, prípadne zjavného vnútorného poškodenia alebo straty obsahu alebo časti obsahu, toto poškodenie alebo stratu reklamovať zástupcovi kuriérskej služby a za jeho prítomnosti obal, ako aj tovar skontrolovať. O rozsahu poškodenia alebo čiastočnej strate obsahu zásielky musí byť ihneď spísaný zápis o škode. Zástupca kuriérskej služby je povinný takýto zápis spísať. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť vykonaná v súlade s pokynmi kuriérskej služby.

g.) Záručná doba tovaru začína plynúť jeho prevzatím zo strany kupujúceho. Na tovar zakúpený v internetovom obchode www.pronik.sk poskytuje predávajúci zákonnú záručnú dobu 24 mesiacov. Pokiaľ je pri niektorých produktoch záručná doba dlhšia, je táto skutočnosť zreteľne uvedená.

h.) Reklamácie nie je možné uplatniť na tovar poškodený neodbornou manipuláciou a/alebo inštaláciou zo strany kupujúceho, prípadne tretích osôb, ktorým kupujúci umožnil inštaláciu a/alebo manipuláciu

i.) Kupujúci je oboznámený s tým, že fotografie tovarov na stránke www.pronik.sk sú len orientačné a môže dochádzať k farebným odchýlkam a iným variáciám tovaru z dôvodu použitia odlišných materiálov, odlišnej technológie výroby, odlišnej technológie snímania obrazu alebo z iných príčin a tieto farebné odchýlky a iné variácie tovaru sa nepovažujú za vadu tovaru.

j.) Informácie o konfekčnej veľkosti tovaru sú zadávané výrobcom jednotlivých tovarov. Predávajúci týmto kupujúceho výslovne upozorňuje, že konfekčné veľkosti udávané jednotlivými výrobcami tovarov nie sú štandardizované a môžu vykazovať mierne odchýlky. Predávajúci na webovej stránke www.pronik.sk pre lepšiu orientáciu kupujúceho pri výbere vhodnej konfekčnej veľkosti uverejňuje aj „Tabuľku veľkostí“. Predávajúci za odchýlky a variácie nenesie zodpovednosť  a tieto sa nepovažujú za vadu tovaru.

k.) Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

l.) Reklamáciu (zodpovednosť za vady) uplatňuje bezodkladne kupujúci písomne u predávajúceho. Kupujúci je povinný kúpu tovaru preukázať všetkými dokladmi, ktoré obdržal od kupujúceho vrátane potvrdenia objednávky, dodacieho listu a ďalšími súvisiacimi dokladmi a ak ide o výrobok s predĺženou záručnou lehotou aj potvrdeným záručným listom. Kupujúcemu sa právo z vád tovaru nemôže priznať, ak predávajúcemu nepodal správu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu, po tom čo sa kupujúci o nich dozvedel alebo po tom čo kupujúci po vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke tovaru, ktorú je povinný uskutočniť.

m.) Ak kupujúci je spotrebiteľ a uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

n.) Ak kupujúci je spotrebiteľ a reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

o.) Ak kupujúci je spotrebiteľ a reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

p.) Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

q.) Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

r.) Nároky zo zodpovednosti za vady ak kupujúcim je podnikateľ:

r.1        Ak je dodaním tovaru porušená zmluva nepodstatným spôsobom a sú splnené podmienky uvedené v týchto VOP môže kupujúci:

            I.           požadovať dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo

            II.          požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

r.2        Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka), môže kupujúci:

            III.         požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,

            IV.        požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,

            V.         požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo

            VI.        odstúpiť od zmluvy.

s.) Voľba medzi nárokmi uvedenými v predchádzajúcom odseku patrí výlučne predávajúcemu ak kupujúcim je podnikateľ.

t.) Nároky zo zodpovednosti za vady ak kupujúcim je spotrebiteľ:

            I.          Ak je kupujúcim spotrebiteľ, má nárok v prípade ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za nezávadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

            II.     Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

u.) Pri neopodstatnenej reklamácii zo strany kupujúceho, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho, ktorý je podnikateľom poplatok vo výške nákladov ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s touto reklamáciou, najmä náklady na dopravu, prácu technika, a pod.

 

9. Ochrana osobných údajov:

a.) Uzavretím zmluvy kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov podľa §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení v ekonomických a informačných systémoch predávajúceho.

b.) Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté kupujúcim výlučne za účelom plnenia podmienok zmluvy, za účelom spracovania objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.

c.) Predávajúci nevydá údaje kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov a/alebo sprostredkovateľov predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky.

d.) Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

e.) Objednaním služby kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

f.) Kupujúci súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu predávajúceho po dobu desiatich rokov. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu.

g.) Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že všetky skutočnosti a informácie, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s touto zmluvu ako aj pri všetkých ďalších právnych vzťahoch súvisiacich s touto zmluvou podlieha obchodnému tajomstvu.

 

10. Záverečné ustanovenia:

a.) Tieto VOP sa vzťahujú na úpravu vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní jednotlivých obchodov, pokiaľ medzi zmluvnými stranami neboli dohodnuté odlišné podmienky.

b.) Právne vzťahy výslovne neupravené týmito VOP a/alebo osobitnou dohodou uzavretou medzi účastníkmi sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi platnými v SR.

c.) Kupujúci nie je oprávnený si jednostranne započítať akékoľvek pohľadávky voči pohľadávkam predávajúceho.

d.) Kupujúci nie je oprávnený previesť akékoľvek pohľadávky proti predávajúcemu na tretiu/tretie osoby bez výslovného písomného súhlasu predávajúceho.

e.) Všetky práva vyplývajúce z práv duševného vlastníctva vzťahujúce sa k predávaným produktom a poskytovaným službám, vrátane príručiek, manuálov a ďalších dokumentov dodávaných spolu s predmetom kúpy alebo s poskytovanou službou, neprechádzajú na kupujúceho a predávajúci ani neudeľuje licenciu na ich použitie.

f.) Pokiaľ sa v týchto VOP hovorí o dohode, má sa na mysli výlučne dohoda v písomnej forme.

g.) Na rozhodovanie sporov vyplývajúcich zo vzťahov založených týmito VOP vrátane vzťahov s cudzím prvkom je rozhodným právom právny poriadok SR a je daná právomoc súdov SR. Účastníci vylučujú použitie Viedenského dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

 

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.6.2015

 

Copyright 2015 - 2022 © pronik.sk